Main Page Sitemap

Most popular

Nordnet innskuddspensjon

Jobbet i og med bank siden august 2011, både som trainee i Sparebanken Sogn og Fjordane og som obligasjonsmegler i Norne Securities.Han har lang erfaring fra finans og forsikring.Skarbøvig er utdannet siviløkonom ved Handelshøyskolen.Vis CV, jamali har studert markedskommunikasjon ved Handelshøyskolen BI i Oslo.Storebrand Bank, Nordnet og Pareto


Read more

Pokemon sun poke pelago paths to explore

I'd say your Pokémon look thrilled to explore!I'm delighted to welcome you to my raft hut!No one can work well on an empty stomach!I love hands-on learning.I suppose I put you on the spot there." Well,.Your Pokémon enjoy Poké Pelago, don't they?" Sure do!You've passed Kiawe 's trial!Keep


Read more

Nrk1 lotto trekning

Februar, vis flere episoder.April 2019, systemspill, finn ut om systemspill og hvordan de kan forbedre vinnersjansene dine.Ta en titt på hvordan det fungerer.De siste resultatene publiseres her kort tid etter trekningen.Trekningene foregår hver onsdag.April, ikke tilgjengelig, lørdag.Benytt generatoren beste tomanns kortspill vår for å se tallkombinasjonene et bestemt


Read more

Overføring av bonus mellom samboere


overføring av bonus mellom samboere

2-39.8 Skipsaksjeselskaper 5 Det mottakende selskapet.1 Generelt.2 Særlig om finansforetak.3 Særlig om livsforsikrings- og pensjonsforetak 6 Endring av konsernbidrag.1 Nytt konsernbidrag eller økning av konsernbidrag.2 Reduksjon/reversering av konsernbidrag.3 Endring av konsernbidrag for etterfølgende.4 Betydningen av omorganiseringer.
1.13 Privat bruk av elektronisk kommunikasjon både som lønnstaker og virksomhetsutøver 2 Fradrag for kostnader til EK-tjenester.1 Generelt.2 EK-tjeneste på arbeidsstedet.3 EK-tjeneste i bolig.4 Radiotelefon Enkeltpersonforetak allment 1 Hva er et enkeltpersonforetak.1 Generelt.2 Ektefeller.3 Ikke-meldepliktige samboere.4 Barn.
Av landbrukseiendom etter sktl.
Dekket av tredjepart.1 Arbeidsgivers dekning.2 Oppdragstakers dekning Campingvogner 1 Formuen 2 Inntekt.1 Egen campingvogn.2 Fri privat bruk av arbeidsgivers campingvogn 3 Fradrag.1 Brukt i virksomhet/yrke.2 Brukt til overnatting av eieren 4 Utgiftsgodtgjørelse 5 Realisasjon Driftsmiddel allment om fradrag for. 2-38.14 Spleiset aksje.15 Splittet aksje.16 Aksje ervervet ved opsjon.17 Aksjer ervervet ved omdanning av foretak til aksjeselskap.18 Kapitalnedsetting.19 Tilbakebetaling av overkurs.20 Kapitalforhøyelse.21 Tegningsrett.22 Inngangsverdi ved innflytting til Norge 7 Oppregulering av inngangsverdi per. .Konsernbidrag 1 Generelt 2 Vilkår knyttet til selskapene.1 Norske selskaper.2 Norske filialer av utenlandske selskaper hjemmehørende i EØS-land.3 Utenlandsk selskap hjemmehørende i EØS-land som tidligere har hatt filial i Norge.4 Norske filialer av utenlandske selskaper hjemmehørende utenfor EØS.5 Konserntilknytning.6.Skatte-ABC 2018/2019, forsiden, forord, forkortelser, aksjer aksjebytte 1 Aksjebytter som behandles i dette emnet 2 Overdragende og overtakende aksjeselskap eller allmennaksjeselskap er hjemmehørende i Norge 3 Overdragende aksjeselskap eller allmennaksjeselskap er hjemmehørende i Norge, og overtakende selskap med begrenset ansvar er hjemmehørende i en annen.2 Fritt arbeidstøy.1 Generelt.2 Innrapportering 3 Godtgjørelse.1 Anskaffelse av arbeidstøy.2 Smusstillegg 4 Arbeidsgivers fradrag for arbeidstøy til bruk for ansatte Arv og gave inngangsverdi og kontinuitet 1 Generelt 2 Dødsbo, enearving og gjenlevende ektefelle/samboer i uskifte.1 Generelt.2 Skatteposisjoner som.3.3 Omsatte eiendommer.4 Fritidseiendom på festet grunn.5 Seksjonering 4 Boligsameier ikke-seksjonert bygg.1 Boligeiendom.2 Fritidseiendom.3 Sameiets øvrige formue 5 Boligselskap 6 Bolig og fritidseiendom under oppføring 7 Nedsetting av formuesverdien for bolig- og fritidseiendom.1 Generelt.2 Særskilte regler for boligeiendom.7.6 Sjablongmessig inntektsføring av utbytte som omfattes av fritaksmetoden og utdeling fra selskap med deltakerfastsetting.7 Kostnader ved stiftelse av selskap, nytegning av aksjekapital og børsintroduksjon.8 Overkurs ved nytegning av aksjekapital.9 Oppskrivning av aksjekapital.10 Konsern.11 Mottatt utbytte.12 Korreksjonsinntekt 8 Fusjon.6.10 Saldogruppe i, forretningsbygg.11 Saldogruppe j, fast teknisk installasjon i bygninger.12 Oppdeling av et driftsmiddel.13 Oppretting av saldoer.14 Driftsmiddel plassert i feil saldogruppe.Konserninterne overføringer 1 Generelt om konsernbeskatning 2 Generelt om konserninterne overføringer 3 Vilkår for skattefri overføring knyttet til selskapene.1 Aksjeselskaper og tilsvarende utenlandske selskaper.2 Likestilte selskaper.3 Stiftelser.4 Selskap med deltakerfastsetting.5 Petroleumsskatteloven.6 Skipsaksjeselskaper.7 Krav til virksomhet.8 Tidspunkt for.5 Avskrivning.1 Generelt.2 Garasje i kombinert bygg som ikke er seksjonert.3 Garasje i seksjonert bygning 6 Realisasjon 7 Garasjeleie fra arbeidsgiveren Bolig hjemmekontor.1 Bot, gebyr.Av overveiende straffelignende karakter.2 Gebyrer.Januar 2006.3 Skatteposisjoner som omfattes av kontinuitetsreglene.4 Børsnoterte aksjer.5 Ikke-børsnoterte aksjer og andeler i ansvarlige selskap og kommandittselskap.6 Eksempler 9 Overgangsregler per. .3.3 Andre biler.4 Flere biler.5 Yrkeskjøring.6 Kostnadsfradrag for yrkesbiler.7 Kostnadsfradrag for privatbiler som brukes noe i yrket.8 Fradrag for arbeidsreiser og besøksreiser.9 Kostnadsfradrag for biler som leies ut via nettbasert markedsplass delingsøkonomi 4 Formelle regler.1 Opplysninger i vedlegg.4 Særregel for personer hvem eier norgesautomaten som blir innlagt på alders- eller sykehjem i annen kommune enn bostedskommunen 5 Særregel for personer med strengt fortrolig adresse 6 Pendlere.1 Generelt.2 Pendling til/fra utlandet eller i utlandet.3 Familiependlere.4 Enslige pendlere.5 Samboere som pendler.6.
4 Nærmere om konserninterne overføringer over landegrensene.1 Overføring fra norsk selskap til utenlandsk selskap.2 Overføring fra utenlandsk selskaps filial i Norge til norsk selskap.3 Overføring mellom utenlandske selskaper.4 Nærmere om eiendeler som mister sin tilknytning til norsk beskatningsområde 5 Eiendeler som.
7-3.2 Selskaper som faller utenfor særreglene i sktl.
Aksjer formue 1 Generelt 2 Hvem anses som eier 3 Rabatt ved verdsettingen.1 Generelt.2 Egenkapitalbevis.3 Børsnoterte aksjer 4 Ikke-børsnoterte aksjer i norske selskaper.1 Generelt.2 Splitt eller spleis med uendret størrelse av aksjekapitalen.3 Forhøyelse eller nedsettelse av aksjekapitalen uten inn.
7-3.1 Hovedregel.2 Utvidelse av området for bruk av særreglene etter søknad 4 Formuesbeskatning for andelshavere i boligselskap som omfattes av særreglene i sktl.
8-5.
januar 1984.3 Ikke levert skattemelding/mangelfull skattemelding 8 Saldoverdien ved årets utgang.1 Utgangspunkt.2 Driftsmidler ervervet i året.3 Påkostning i året på avskrivbart driftsmiddel.4 Omdisponering av formuesobjekt fra omløpsmiddel til driftsmiddel.5 Regnskapsmessig nedskrivning av driftsmidler.6 Behandling av saldo ved realisasjon.Som har annet grunnlag enn lov/forskrift 3 Bot, gebyr.2.6 Utland 3 Særregel for stortingsrepresentanter, regjeringsmedlemmer,.2 Skatteplikt for gevinst/fradragsrett for tap på aksjer.1 Personer bosatt i Norge.2 Personer bosatt i utlandet.3 Selskap som er eget skattesubjekt og hjemmehørende i Norge 3 Klassifisering av transaksjoner/disposisjoner.1 Realisasjon.2 Fusjon/fisjon.3 Særlig om kjøp og salg innenfor samme eierinteresser.Mellom ulike aktiviteter.3 Virksomheter som omfattes av sektorunntakene i avgiftsvedtaket.4 Jordbruk, skogbruk og fiske.1 Fradrag for kostnader til bekledning.1 Generelt.2 Arbeidstøy som er lite egnet til privat bruk.3 Klær som brukes i reklameøyemed, framvisning, etc. 14-71.1 Generelt.2 Delvis oppgjør i andre former enn ny fast eiendom.3 Krav til den mottatte eiendommen.4 Beregning av den betinget skattefrie gevinsten for den avståtte eiendommen.5 Senere overdragelse av den mottatte eiendommen.6 Inngangsverdi for den mottatte eiendommen Bil formue.29, Rådsforordning (EF). .


Sitemap